ຂໍມູນຕິດຕໍ່

ສົ່ງຄຳຖາມມາຫາພວກເຮົາ

ທ່ານມີຄຳຖາມໃດໆ ກຽວກັບສິນຄ້າຫລື ສອບຖາມໂດຍຄົງ ກຽວກັບບໍລິສັດພວກເຮົາ ພຽງແຕ່ສົ່ງຄຳຄິດຄຳເຫັນ ຫລືຂໍສົ່ງໃສ່ ຖາມອື່ນໆ ມາຫາພວກເຮົາໄດ້ ຕະຫລອດ ,.

ສະຖານທີ່

Country LA – Lao People’s Democratic Republic
ສະຫນັບສະຫນູນ +856 2056756704
Email: info@nt-rct.com

ບໍລິການ

ແຕ່ ວັນຈັນ – ອາທິດ

ເວລາ ເລີ່ມແຕ່ 8 : 30 – 17 : 30 ໂມງ

Careers

If you’re interested in employment opportunities at Electro, please email us:

Email: info@nt-rct.com

Tarell Basham Womens Jersey